ausgrenzen

jdn/etw [aus einem Bereich] ausgrenzen – vyloučit někoho [z nějaké oblasti].

eine Problematik bewusst ausgrenzen – vědomě vyloučit problém
Das Unternehmen grenzte die Gewerkschaft aus und weigerte sich, mit ihr zusammenzuarbeiten. (Firma vyloučila odbory a odmítla s nimi spolupracovat.)
Die politischen Parteien wollen niemanden ausgrenzen und für alle Bürger da sein. (Politické strany nechtějí nikoho vylučovat a být pro všechny občany.)
Die Gesellschaft darf niemanden aufgrund seiner Rasse oder Religion ausgrenzen. (Společnost nesmí nikoho vylučovat z důvodu jeho rasy nebo náboženství.)
Niemand soll ausgegrenzt werden. Alle haben ein Recht auf Information. – Nikdo by neměl být vylučován. Každý má právo na informace.
aus einer Gruppe ausgegrenzt werden – být vyloučen ze skupiny

“Ausgrenzen” a “Ausschließen” jsou oba německé slovesa, která znamenají “vyloučit” nebo “odmítnout”, ale mají různé odstíny významu.

Slovo “Ausgrenzen” se používá, když někdo nebo něco je vyřazen z určité skupiny nebo společnosti. V tomto smyslu se používá, když se někdo aktivně pokouší oddělit osobu nebo skupinu od zbytku společnosti a izolovat je. Například: “Ten nový student byl vždycky ignorován a vyloučen ze skupiny kamarádů, což ho vedlo k pocitu, že je vyloučen z třídy.”

Slovo “Ausschließen” znamená také “vyloučit” nebo “odmítnout”, ale používá se v situacích, kdy je někdo nebo něco vyloučeno ze skupiny, protože nesplňuje určité požadavky nebo neodpovídá určitým kritériím. Například: “Ten uchazeč byl vyloučen z výběrového řízení, protože neodpovídal požadavkům na vzdělání a zkušenosti.”

Takže základní rozdíl mezi “Ausgrenzen” a “Ausschließen” spočívá v tom, že první znamená aktivní odmítání a izolaci, zatímco druhý znamená pasivní vyloučení na základě nesplnění požadavků nebo kritérií.

komentář