němčina

insgesamt – celkem, celkově (vzato), dohromady

= alles/alle zusammengenommen; in der Gesamtheit

Es gibt insgesamt sieben Räume. – Pokojů je celkem sedm.

Insgesamt waren mit dem Besuch 90 % der Besucher zufrieden. – Celkově bylo s návštěvou spokojeno 90 % návštěvníků.

Rubriky:němčina

Tagged as:

2 replies »

 1. Bezahlte Pacht insgesamt Celkové zaplacené nájemné
  Siehe Verkäufe insgesamt. Viz „celkový prodej“.
  Profile insgesamt geradlinig; profily celkově rovné;
  insgesamt mindestens 85 % Fettsäureester Ne méně než 85 % všech esterů mastných kyselin
  insgesamt mindestens 10 % Kupferchlorophylle Ne méně než 10 % celkových měďnatých komplexů chlorofylu
  Insgesamt sollen es 20 Behälter und 5 Transportwagen sein. Celkem by se mělo jednat o 20 nádob a 5 přepravních vozíků.
  insgesamt mindestens 4,0 % Farbstoffe, berechnet als Lutein Ne méně než 4 % barevných látek celkem, vypočteno jako lutein
  Insgesamt sind an der Börse über 300 Händler registriert. Na burze je registrováno přes 300 obchodníků.
  insgesamt mindestens 0,1 % Carotinoide, berechnet als Norbixin Ne méně než 0,1 % celkových karotenoidů, vyjadřuje se jako norbixin
  insgesamt mindestens 10 % Chlorophylle und deren Magnesiumkomplexe Ne méně než 10 % celkových kombinovaných chlorofylů a jejich komplexů hořčíku
  Hefen und Schimmelpilze insgesamt Kvasinky a plísně celkem
  Textil- und Holzgewerbe INSGESAMT CELKEM textilní a dřevařské činnosti
  mindestens 5% Farbstoffe insgesamt Obsah ne méně než 5 % barevných látek celkem
  Metallerzeugnisse und Maschinenbau INSGESAMT CELKEM kovové výrobky a stroje a zařízení
  höchstens 8,0 % der Kupferphaeophytine insgesamt Ne více než 8,0 % celkových feofytinů mědi
  höchstens 8,0 % der Kupferchlorophylline insgesamt Ne více než 8,0 % celkových měďnatých komplexů chlorofylinů
  Gütersteuer abzüglich Gütersubventionen insgesamt Daně snížené o dotace na produkty, celkem
  Welt insgesamt (ohne Meldeland) Svět celkem (kromě vykazující země)“
  Erstattung insgesamt (ohne MwSt.) Celkové odškodnění (bez DPH)
  Aufkommen insgesamt zu Anschaffungs-preisen Dodávky celkem v kupních cenách
  Verwendung insgesamt zu Anschaffungspreisen Celkové užití v kupních cenách
  Verwendung insgesamt zu Herstellungspreisen Celkové užití v základních cenách
  Zuweisung insgesamt nach Schwerpunktbereichen Celková přidělená částka podle prioritních oblastí
  Zinsen insgesamt vor FISIM-Aufgliederung [54] Celkové úroky před rozdělením FISIM [54]
  Weitere Deutsch-Tschechisch Übersetzungen
  Insgesamt erhöhte sich die Kapazität im Bezugszeitraum um 39 %. Celkově se kapacita v průběhu posuzovaného období zvýšila o 39 %.
  Insgesamt ging die Rentabilität im Bezugszeitraum um fast 2 % zurück. V posuzovaném období poklesla ziskovost celkově téměř o 2 %.
  Insgesamt gab es einen Beschäftigungszuwachs von 52 % von 2009 bis zum UZ. Mezi rokem 2009 a obdobím šetření se zaměstnanost celkově zvýšila o 52 %.
  Insgesamt sind die Oberflächen mindestens viermal mit Lösungsmittel zu reinigen. Celkem se plochy rozpouštědlem očistí nejméně čtyřikrát.
  Insgesamt müssen in der Vergütung folgende Elemente angemessen berücksichtigt werden: Celkové protiplnění musí přiměřeně zohlednit tyto prvky:
  Insgesamt entwickelte sich die RoI bei der gleichartigen Ware im Bezugszeitraum negativ. Celkově se návratnost investic u obdobného výrobku během posuzovaného období vyvíjela negativně.
  Insgesamt erhöhte sich der Cashflow des Wirtschaftszweigs der Union im Bezugszeitraum erheblich. Peněžní tok výrobního odvětví Unie se v posuzovaném období značně zvýšil.
  Drittländer außer Russland und der Türkei insgesamt Souhrn všech třetích zemí s výjimkou Ruska a Turecka
  Daten über den Wirtschaftszweig der Gemeinschaft insgesamt Údaje o výrobním odvětví Společenství jako celku
  Regulatorische Anpassungen des Ergänzungskapitals (T2) insgesamt Normativní úpravy kapitálu tier 2 celkem
  Regulatorische Anpassungen des harten Kernkapitals (CET1) insgesamt Normativní úpravy kmenového kapitálu tier 1 celkem
  Regulatorische Anpassungen des zusätzlichen Kernkapitals (AT1) insgesamt Normativní úpravy vedlejšího kapitálu tier 1 celkem
  Andere Carotinoide als Canthaxanthin: höchstens 5,0 % der Farbstoffe insgesamt Karotenoidy jiné než kanthaxanthin: ne více než 5,0 % barevných látek celkem
  Mineralöl, chemische und pharmazeutische Erzeugnisse, Gummi- und Kunststoffwaren INSGESAMT CELKEM ropné, chemické, farmaceutické výrobky, pryžové a plastové výrobky
  Preisnachlässe und Mengenrabatte insgesamt, celkových slev a rabatů.
  Profile insgesamt konvex; sehr gute Muskelfülle profily celkově konvexní, velmi dobře vyvinutá svalovina
  Zahlbare Steuergutschriften insgesamt [23] [24] [25] Celkové vyplácené daňové dobropisy [23] [24] [25]
  Mutterkuhprämie für Mutterkühe und Färsen (insgesamt) Prémie na krávy bez tržní produkce mléka za krávy bez tržní produkce mléka a jalovice, celkem
  Finanzmittel insgesamt, aufgeschlüsselt nach Mitgliedstaaten: Celkové částky finančních zdrojů pro jednotlivé členské státy:
  das Vollstreckungsverfahren insgesamt oder teilweise aussetzen. přerušit zčásti nebo v celém rozsahu řízení o výkonu.
  Arbeitskräfte insgesamt: Anzahl der Jahresarbeitseinheiten (Spalte W1) Celkové pracovní síly: počet ročních jednotek (sloupec W1)

  To se mi líbí

 2. Takže celkově pět hodin.
  Fünf Stunden hin und zurück!
  Korpustyp: Untertitel
  Jak si vedete celkově?
  Wie ist es sonst gelaufen?
  Korpustyp: Untertitel
  Všechno, tak nějak celkově.
  Ich meine, alles.
  Korpustyp: Untertitel
  Celkově je jich pět.
  In Summe sind es fünf Personen.
  Korpustyp: Untertitel
  To chcete celkově uzavření?
  Sie wollen die volle Schließung?
  Korpustyp: Untertitel
  Celkově už vůbec ne.
  Gar nicht die feine Art.
  Korpustyp: Untertitel
  Kolik je to celkově?
  Wie viel zahlt man mir?
  Korpustyp: Untertitel
  ECB ovšem problém nevyřešila celkově.
  Die EZB hat jedoch nicht das zugrunde liegende Problem gelöst.
  Korpustyp: EU DCEP
  Celkově je takrolimus rychle absorbován .
  Verfügbares Tacrolimus wird im allgemeinen rasch resorbiert .
  Korpustyp: Fachtext
  HBVAXPRO je celkově dobře snášen .
  66 HBVAXPRO wird im Allgemeinen gut vertragen .
  Korpustyp: Fachtext
  Nejen ve vlaku, ale celkově.
  Und nicht nur in einem Zug, überall.
  Korpustyp: Untertitel
  Rohit se pak celkově změnil.
  Rohit war vollkommen verändert.
  Korpustyp: Untertitel
  Tohle sezení je celkově neformální.
  Diese Sitzungen sind unförmlich.
  Korpustyp: Untertitel
  Celkově se mi to líbí.
  Ich finde es gar nicht schlecht.
  Korpustyp: Untertitel
  Celkově asi tak 15 cm.
  Etwa 15 cm von Schaft bis Spitze.
  Korpustyp: Untertitel
  Atmosféra je celkově velmi macbethovská.
  Die Atmosphäre ist höchst Macbeth-mäßig.
  Korpustyp: Untertitel
  Celkově se tvoje zástupy ztenčujou.
  Ihre Truppe wird immer kleiner.
  Korpustyp: Untertitel
  Uspořádaní lodi je celkově podivné.
  Das Schiff ist recht ungewöhnlich in Form und Konstruktion.
  Korpustyp: Untertitel
  Je to celkově vzrušující den.
  Es ist ein rundum aufregender Tag.
  Korpustyp: Untertitel
  Nežádoucí účinky byly celkově podobné jako
  Die Nebenwirkungen waren im Allgemeinen ähnlich wie bei Erwachsenen.
  Korpustyp: Fachtext
  Takže jsme se celkově zdrželi hlasování.
  Daher haben wir uns der Stimme enthalten.
  Korpustyp: Parlamentsdebatte
  Celkově byla hlášení častější po intravenózním podání.
  Im Allgemeinen waren die Berichte nach intravenöser Gabe häufiger.
  Korpustyp: Fachtext
  Jsou celkově zanedbaní a ohrožují městskou hygienu.
  Sie wirken ungepflegt und stellen eine Gefahr für die Stadthygiene dar.
  Korpustyp: Untertitel
  Možná jsi celkově příliš starý, Joe
  Vielleicht bist du überhaupt zu alt, Joe.
  Korpustyp: Untertitel
  Celkově je to pěkně zazobanej chlápek.
  Er hat Geld und politischen Einfluss.
  Korpustyp: Untertitel
  Celkově si myslím, že to přežijeme.
  Eine wirklich große Sache, ich glaube, wir werden’s überleben.
  Korpustyp: Untertitel
  Upřímně řečeno, celkově nebyla ve svý kůži.
  Ehrlich gesagt ist sie in letzter Zeit nicht sie selbst.
  Korpustyp: Untertitel
  To je celkově vzato lepší konec.
  Es ist für alle die beste Lösung.
  Korpustyp: Untertitel
  Je velice obtížné vyhodnotit celkově dosažené výsledky.
  Es ist sehr schwer die Gesamtergebnisse zu bewerten.
  Korpustyp: EU DCEP
  Celkově všechno vychází tak, že jsou nevinni.
  – Also: Die beiden sind unschuldig.
  Korpustyp: Untertitel
  Celkově to dělá 4 300 dolarů.
  – Ihre Summe macht dann 4300, 00 $.
  Korpustyp: Untertitel
  Celkově jsem byl napadán, zejména vědeckými časopisy.
  Ich wurde scharf attackiert, besonders von den wissenschaftlichen Zeitungen.
  Korpustyp: Untertitel
  „Jste celkově spokojen(a) se svým životem?“
  – Sind Sie zufrieden mit Ihrem Leben?
  Korpustyp: Untertitel
  Tuhé břicho s celkově bolavým edémem.
  Hartes Abdomen mit generalisierter Druckempfindlichkeit.
  Korpustyp: Untertitel
  Jo, celkově musím platit za svoje libosti.
  Ja, ich muss normalerweise für meine Vergnügen bezahlen.
  Korpustyp: Untertitel
  Celkově vzato nadělá více užitku než škody.
  – Sie bewirkt mehr Gutes als Schlechtes.
  Korpustyp: Untertitel
  Váš otec je celkově zdravý muž.
  Ihr Vater ist ein ziemlich gesunder Mann.
  Korpustyp: Untertitel
  Celkově třetí po Selkie a Fredovi.
  Dritter Platz nach Selkie und Fred.
  Korpustyp: Untertitel
  Proto celkově s návrhy Parlamentu v této zprávě souhlasím.
  Daher stimme ich im Allgemeinen dem in diesem Bericht enthaltenen Vorschlag des Parlaments zu.
  Korpustyp: Parlamentsdebatte
  Při současném podávání s ranitidinem nebyla farmakokinetika topotekanu celkově změněna.
  Die Pharmakokinetik von Topotecan blieb nach gemeinsamer Gabe mit Ranitidin im Allgemeinen unverändert.
  Korpustyp: Fachtext
  Vede to k sociálnímu nepokoji a je to celkově nespravedlivé.
  Das führt zu sozialer Ausgrenzung und umfassender Ungerechtigkeit.
  Korpustyp: Parlamentsdebatte
  Celkově jsme v tomto případě dospěli k historicky dobrému řešení.
  Entscheidend ist, dass wir damit eine hervorragende, ja geradezu historische Lösung gefunden haben.
  Korpustyp: Parlamentsdebatte
  Reálný důchod by měl být ve sledovaném období celkově stabilní .
  Dieser Verlauf entspricht vor allem der Entwicklung des real verfügbaren Einkommens .
  Korpustyp: Allgemein
  písemně. – Celkově je tato zpráva kvalitní a dobře vyvážená.
  schriftlich. – Im Allgemeinen ist dieser Bericht gut und ausgewogen.
  Korpustyp: Parlamentsdebatte
  Žlučovými cestami se vyloučí přibližně 50 % z celkově vyloučeného tigecyklinu .
  Die biliäre Ausscheidung macht ungefähr 50 % der gesamten Tigecyclin-Ausscheidung aus .
  Korpustyp: Fachtext
  Proto je pravděpodobnost lékových interakcí s celkově podávanými přípravky nízká.
  Die Möglichkeit des Auftretens von Arzneimittelwechselwirkungen mit systemisch angewendeten Arzneimitteln ist daher gering.
  Korpustyp: Fachtext
  Celkově je politika nad celou eurozónou příliš deflační.
  Die Politik in der gesamten Eurozone ist zu deflationär angelegt.
  Korpustyp: Zeitungskommentar
  Celkově souhlasím s navrženými pokyny a doporučuji tuto zprávu schválit.
  Im Allgemeinen stimme ich den vorgeschlagenen Leitlinien zu und empfehle die Annahme dieses Berichts.
  Korpustyp: Parlamentsdebatte
  Členské státy musí celkově přehodnotit svůj postoj k jaderné energii.
  Die Mitgliedstaaten müssen eine allumfassende Überprüfung ihres Standpunktes gegenüber Kernenergie vornehmen.
  Korpustyp: Parlamentsdebatte
  Pane předsedající, myslím, že celkově vzato jsme učinili krok kupředu.
  Herr Präsident, meines Erachtens sind wir in der Gesamtbetrachtung einen wichtigen Schritt vorangekommen.
  Korpustyp: Parlamentsdebatte
  Celkově v EU dochází cca k 4,8 pracovních úrazů ročně.
  In der gesamten EU kommt es zu etwa 4,8 Millionen Arbeitsunfällen pro Jahr.
  Korpustyp: EU DCEP
  Celkově by tedy doba zaměstnání neměla překročit osm let.
  Der Gesamtzeitraum der Anstellung sollte acht Jahre nicht überschreiten.
  Korpustyp: EU DCEP
  Ne, ženy i naši občané celkově jsou moudřejší.
  Nein, Frauen, und unsere Bürgerinnen und Bürger im Allgemeinen, sind viel intelligenter.
  Korpustyp: Parlamentsdebatte
  písemně. – Celkově bílou kniho o sportu Manolise Mavrommatise podporuji.
  schriftlich. – (EN) Grundsätzlich unterstütze ich das Weißbuch Sport von Manolis Mavrommatis.
  Korpustyp: Parlamentsdebatte
  Celkově jsou dostupné údaje týkající se rizika srdeční ischémie neprůkazné.
  In ihrer Gesamtheit lassen die verfügbaren Daten keinen eindeutigen Schluss hinsichtlich des Risikos für eine myokardiale Ischämie zu.
  Korpustyp: Fachtext
  Ve farmakokinetice raltegraviru byla celkově pozorována značná variabilita .
  Im Allgemeinen wurde eine beträchtliche Variabilität in der Pharmakokinetik von Raltegravir beobachtet .
  Korpustyp: Fachtext
  V klinických studiích byl PROCOMVAX celkově dobře snášen .
  In klinischen Studien wurde PROCOMVAX im Allgemeinen gut vertragen .
  Korpustyp: Fachtext
  Přesto, celkově lze říct, že dělají správnou věc, že?
  Trotzdem. lm Großen und Ganzen ist das, was sie tun, eine gute Sache. Oder?
  Korpustyp: Untertitel
  Mně už se hudba tak nějak celkově moc nelíbí.
  Ich mag eigentlich überhaupt keine Musik mehr, weißt du.
  Korpustyp: Untertitel
  Vím, škola celkově zní strašně, ale zvykneš si na to.
  Ich weiß, Schule hört sich immer schrecklich an, aber du wirst dich daran gewöhnen.
  Korpustyp: Untertitel
  Dobře vychovaný, tvrdě pracující a celkově přínos pro společnost.
  Er hat gute Manieren, ist fleißig, eine wahre Zierde seiner Gemeinde.
  Korpustyp: Untertitel
  Celkově jdou všechny čáry nahoru, takže jsem šťastnej.
  So, und letztendlich zeigen die Linien alle nach oben.
  Korpustyp: Untertitel
  Nevím přesně, jak že máš rád celkově homosexuály.
  Keine Ahnung. Das ist, wenn du Homosexuelle liebst.
  Korpustyp: Untertitel
  A mrzí tě jen to, nebo můj život celkově?
  Tut es dir nur wegen der letzten Zeit leid, oder wegen meinem ganzen Leben?
  Korpustyp: Untertitel
  Jako křehká ale rozhodně smrtící a celkově velmi děsivá.
  Aber unzweifelhaft tödlich und, Sie wissen schon, recht Furcht einflößend.
  Korpustyp: Untertitel
  Chci, aby to celkově bylo o lásce a míru.
  Er soll vorwiegend von Liebe handeln.
  Korpustyp: Untertitel
  Celkově vzato, Date, asi máš přece jen hezčí oči.
  Wenn man alles berücksichtigt, Data, dann haben Sie wohl schönere Augen.
  Korpustyp: Untertitel
  Hodnocení musí celkově pokrýt sériovou výrobu žárovek z jednotlivých továren.
  Die Bewertung erstreckt sich im Allgemeinen auf Serienglühlampen aus einzelnen Fabriken.
  Korpustyp: EU
  Obsahující celkově více než 10 % hmotnostních textilních materiálů kapitoly 50
  mit einem Anteil an Spinnstoffen des Kapitels 50 von mehr als 10 GHT
  Korpustyp: EU
  Výroba výrobního odvětví Unie v posuzovaném období zůstala celkově stabilní.
  Die Produktion des Wirtschaftszweigs der Union blieb im Bezugszeitraum im Allgemeinen stabil.
  Korpustyp: EU
  Toto období lze prodloužit, ale celkově nesmí přesáhnout šest let.
  Diese Amtszeit kann verlängert werden, darf einen Gesamtzeitraum von sechs Jahren jedoch nicht überschreiten.
  Korpustyp: EU
  Její přípravu bude celkově koordinovat úřad OSN-ODA;
  Die Gesamtkoordination für die Erstellung der Broschüre liegt beim UNODA;
  Korpustyp: EU
  Celkově získávali spolupracující dovozci z dotčených zemí přibližně 70 % dodávek.
  Die kooperierenden Einführer bezogen rund 70 % ihrer Waren aus den betroffenen Ländern.
  Korpustyp: EU
  jak osoba celkově subjektivně vnímá svůj zdravotní stav
  persönliche Einschätzung der eigenen Gesundheit im Allgemeinen
  Korpustyp: EU
  Celkově jsou s těmito prognózami spojena proinflační rizika .
  EZB Konvergenzbericht Mai 2008 3,7 % für 2009 .
  Korpustyp: Allgemein
  Rizika spojená se současnými projekcemi inflace jsou celkově vyrovnaná .
  Aufwärtsrisiken bestehen vornehmlich im Zusammenhang mit einer erneut zunehmenden Anspannung am Arbeitsmarkt und einer expansiven Finanzpolitik .
  Korpustyp: Allgemein
  Objasněnost se počítá celkově. Je jedno, kdo byl velitelem.
  Die Aufklärungsrate ist eine laufende Summe, egal, wer gerade Lieutenant ist.
  Korpustyp: Untertitel
  Myslím, že bouřkové záření celkově blokuje tvoje spojení.
  Die Strahlung hat wohl deine Schaltkreise lahm gelegt.
  Korpustyp: Untertitel
  Vypadá to, že ses tam celkově dost sežehnul.
  Es kommt mir vor, als ob du in diesem Urlaub oft verbrannt wurdest.
  Korpustyp: Untertitel
  Rada tedy celkově působnost těchto ustanovení blíže vyjasnila .
  Im Allgemeinen hat der Rat den Anwendungsbereich dieser Bestimmungen weiter verdeutlicht.
  Korpustyp: EU DCEP
  Pokud jde o podrobnosti regulace, je celkově vzato uspokojivá.
  Hinsichtlich der Einzelheiten der Regelung ist der Vorschlag zufriedenstellend.
  Korpustyp: EU DCEP
  – No, řekněme, že to byl celkově hodně vlahý večer.
  – Sagen wir mal so, es war dann noch ein sehr feuchter Abend.
  Korpustyp: Untertitel
  Byla to náročná operace, ale celkově se velmi vydařila.
  Es war eine schwierige Prozedur, aber trotz allem ist alles gut gelaufen.
  Korpustyp: Untertitel
  Je otázkou jak celkově posílit levici v Evropě.
  Dies war in vielfacher Hinsicht der Ausgangspunkt meines politischen Engagements.
  Korpustyp: EU DCEP
  Volitelně: Celkově kobalt (Co) v chelátu s povolenými chelatotvornými činidly
  Fakultativ: Gesamtcobalt (Co), chelatisiert durch zugelassene Chelatbildner
  Korpustyp: EU
  Volitelně: Celkově měď (Cu) v chelátu s povolenými chelatotvornými činidly
  Fakultativ: Gesamtkupfer (Cu), chelatisiert durch zugelassene Chelatbildner
  Korpustyp: EU
  Volitelně: Celkově železo (Fe) v chelátu s povolenými chelatotvornými činidly
  Fakultativ: Gesamteisen (Fe), chelatisiert durch zugelassene Chelatbildner
  Korpustyp: EU
  Volitelně: Celkově mangan (Mn) v chelátu s povolenými chelatotvornými činidly
  Fakultativ: Gesamtmangan (Mn), chelatisiert durch zugelassene Chelatbildner
  Korpustyp: EU
  Volitelně: Celkově zinek (Zn) v chelátu s povolenými chelatotvornými činidly
  Fakultativ: Gesamtzink (Zn), chelatisiert durch zugelassene Chelatbildner
  Korpustyp: EU
  Jo, v tom výtahu, ne celkově ve společnosti.
  Ja, den Fahrstuhl, ja, nicht die Firma.
  Korpustyp: Untertitel
  Váš výzkum je velice dobrý takže jste celkově velmi přispěla.
  Abgesehen davon ist der Auftrag gut gelaufen, die Bilanz ist also positiv.
  Korpustyp: Untertitel
  Celkově vzato, nikdy neuvidíte jaké je to mít doopravdy rodinu.
  Auf lange Sicht werden Sie nicht verstehen, was eine Familie bedeutet.
  Korpustyp: Untertitel
  Celkově kontroluješ víc špehů a informátorů než zbytek světa dohromady.
  Gemeinsam kontrolliert Ihr mehr Spione und Infor-manten als der Rest der Welt zusammengenommen.
  Korpustyp: Untertitel
  A také jak jde celkově o víc, mnohem víc.
  Und dass es hier um viel, viel mehr geht.
  Korpustyp: Untertitel
  Celkově máme nárůst 20% proti minulému měsíci. Podívejte.
  Damit haben wir 20 Prozent mehr gemacht, sehen Sie?
  Korpustyp: Untertitel
  „Pravidlem celkově úžasného muže“ „je pero mocnější než meč.“
  „Unter der Herrschaft der großartigen Menschheit ist die Feder mächtiger als das Schwert“.
  Korpustyp: Untertitel
  Celkově zašifrovaný a váží méně než 4 unce.
  Total-Verschlüsselung, weniger als vier Unzen.
  Korpustyp: Untertitel
  No, myslím, jestli jsi o mě přemýšlel celkově?
  Naja, also, hast du auch mal an mich gedacht?
  Korpustyp: Untertitel
  Útoky sa tak celkově blíží počtem obětí k číslu 900.
  Diese Angriffe bringen die Anzahl der Opfer in der Region auf beinahe 900.
  Korpustyp: Untertitel
  Těžké zločiny nevzrostly a zločinnost šla celkově nahoru o 1 %.
  Kein Anstieg in den schweren Verbrechen und ein 1% -Anstieg in der Gesamtkriminalität.

  To se mi líbí

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s