(sich) vorbereiten – připravit (se)

Hans muss für morgen einen Vortrag vorbereiten. – Hans si musí na zítra připravit přednášku.

“vor” je odlučitelná přípona:

ich bereite vor – připravuji
du bereitest vor – připravuješ
er/sie/es bereitet vor – připravuje

wir bereiten vor – připravujeme
ihr bereitet vor – připravujete
sie/Sie bereiten vor – připravují

 

sich vorbereiten auf – připravit se na něco
sie bereiten ihre Reise, das Fest vor – připravují svou cestu, oslavu
Sie bereiten sich auf eine Weltreise vor. Připravují se na cestu kolem světa.

 

 

Vor der Einsatz der neuen Maschine musste vorbereitet werden. – Před nasazením musel být nový stroj připraven.

Wir haben die nächste Etappe der Flucht schon vorbereitet. – Další fázi útěku jsme již připravili.

Der Lehrer bereitet einen physikalischen Versuch vor. – Učitel připravuje fyzikální pokus.

komentář