Türke, der (Türke, der) – Turek

nominativ der Türke     die Türken

genitiv des Türken         der Türken

dativ dem Türken           den Türken

akuzativ den Türken     die Türken

 

Die in Deutschland lebenden Türken stellen mit ca. 2,1 Millionen unter den Ausländern die bei weitem größte Einzelgruppe. – S přibližně 2,1 miliony jsou Turci žijící v Německu mezi cizinci zdaleka největší individuální skupinou.


Zwischen Kurden und Türken gibt es schon lange Streit. – Mezi Kurdy a Turky je už delší dobu spor.

Es gibt eine andere kurze Erzählung über drei Menschen, ein Türke, ein Araber, ich habe vergessen, wer die dritte Person war, aber sagen wir mal ein Malaie. – Je ještě jedna povídka o třech lidech, Turkovi, Arabovi, zapomněl jsem, kdo byl ten třetí, ale řekněme Malajec.

Luther wies häufiger auf die Türken und den Koran hin, um die Unterschiede zwischen Christentum und Islam zu verdeutlichen, aber auch um die Bedrohung durch die Türken zu erklären. – Luther se častěji odvolával na Turky a Korán, aby objasnil rozdíly mezi křesťanstvím a islámem, ale také vysvětlil, jakou hrozbu Turci představují.

Fischspezialitäten beim Türken – rybí speciality u Turka

 

“Velkou výzvu představují v 16. století z východu pronikající Turci. Roku 1529 obléhá osmanské vojsko neúspěšně Vídeň. Vetřelci sice odtáhnou, ale v příštích 150 letech zůstávají stálou hrozbou. Roku 1683 stojí Turci opět před branami města. Znovu jsou však zahnáni a následně vojsky, pod vedením vojevůdců jako byl Evžen Savojský, vytlačeni zpět až za Bělehrad.”

https://www.rakousko.cz/cs/vse-o-rakousku/prakticke-rady/rakouske-dejiny-v-kostce-rychly-prehled?cookieconsent=updated

 
 

komentář