Gestade, das

poeticky: část pevniny hraničící s vodou
Das Wort Gestade bezeichnet das Ufer eines Flusses oder eines Meeres. – Slovo Gestade znamená břeh řeky nebo moře.

 

Die Winde, die Euer Schiff zur Insel getrieben haben, haben viele Schiffe an ihren Gestaden zerschellen lassen. – Větry, které zahnaly vaši loď na ostrov, rozdrtily na jejích březích mnoho lodí.

“Gestade” is an archaic term that means “shores” or “coasts” in German. It was commonly used in Middle High German and Middle Low German during the Middle Ages, and is still occasionally used in modern German poetry or literature to evoke a sense of historical or literary nostalgia.  je archaický výraz, který v němčině znamená “břehy” nebo “pobřeží”. Ve středověku se běžně používal ve středohornoněmčině a středoněmčině a dodnes se příležitostně používá v moderní německé poezii nebo literatuře k vyvolání pocitu historické nebo literární nostalgie.

komentář