Eva – Eva

vyslovuje se na rozdíl od češtiny s dlouhým (a úzkým) é

 

Evi – srov. český pátý pád od Eva

Eine andere Version von Evi ist Eva. Dieser Name ist in Bayern weit verbreitet.

Toto jméno je v Bavorsku velmi rozšířené.

Adam und Eva – Adam a Eva

bei Adam und Eva anfangen – začít Adamem a Evou

komentář