voneinander – jeden od druhého

  • od sebe/o sobě (navzájem), jeden o druhém/od druhého
    od sebe v určité vzdálenosti

 

voneinander lernen

Jeden o druhém nevědí.Sie wissen voneinander nicht.

Liší se od sebe pouze barvou.Sie unterscheiden sich voneinander lediglich in der Farbe.

 

Die beiden Überprüfungen unterscheiden sich voneinander, sind jedoch komplementär.
Obě tato provádění jsou rozdílná, ale vzájemně se doplňují.

Parlamentsdebatte
Ich würde sagen, dass wir voneinander profitiert haben.
Stojím si za tím, že jsme si vzájemně hodně prospěli.
Korpustyp: Untertitel
alle drei Rechtspersonen müssen im Sinne des Artikels 6 unabhängig voneinander sein.
všechny tři právní subjekty musí být vzájemně nezávislé ve smyslu článku 6.
Korpustyp: EU DCEP
Ich habe seit langer Zeit das Gefühl, dass wir uns voneinander entfernten.
Už nějakou dobu cítím že už se nějakou dobu vzájemně odcizujeme.
Korpustyp: Untertitel
Europa und Russland hängen tatsächlich sowohl wirtschaftlich, als auch politisch voneinander ab.
Evropa a Rusko jsou ve skutečnosti vzájemně závislé, a to jak hospodářsky, tak politicky.
Korpustyp: Parlamentsdebatte
Wenn Vampire lange genug zusammenleben und sich voneinander ernähren, bilden sie ein Nest und werden sadistisch und verrückt.
Když spolu upíři žijou moc dlouho a vzájemně se živí krví toho druhýho, utvoří si hnízdo. Začnou být sadističí a švihlí.
Korpustyp: Untertitel
Die Globalisierung hat dazu geführt, dass wir zunehmend voneinander abhängig sind.
Z globalizace plyne, že jsme čím dál větší měrou vzájemně závislí.
Korpustyp: Zeitungskommentar
Ich habe gesehen, wie ihr zusammenarbeitet, ähm, zusammen Probleme löst. Ich habe gesehen wie ihr unterrichtet und voneinander gelernt habt.
– Sledoval jsem vás spolu pracovat, společně řešit problémy, sledoval jsem, jak se vzájemně vyučujete a od sebe učíte.

komentář