Vorgabe, die (Vorgaben) – požadavky

 

Slovo “Vorgabe” vychází ze slovesa “vorgeben”, konkrétně z jeho příčestí minulého tvaru “vorgegeben”. Sloveso “vorgeben” má tedy významovou souvislost s jeho podstatným jménem “Vorgabe” a znamená, že se něco stanovuje, předepisuje nebo určuje.xxxxx

Slovo “Vorgabe” a sloveso “vorgeben” jsou v němčině úzce spjaty a mají společný základ. “Vorgabe” znamená “předpis”, “norma”, “směrnice”, “standard” nebo “zadaná hodnota” a používá se zejména v oblasti regulace, například v právu, ekonomice nebo sportu.

Sloveso “vorgeben” znamená “předepsat”, “diktovat”, “určit” nebo “navést” a může být použito v různých kontextech. Například v oblasti sportu může znamenat “stanovit tempo”, v oblasti hudby “diktovat rychlost” nebo v oblasti politiky “navádět na určitý směr”.

 

 

gesetzliche Vorgaben –  zákonné požadavky

Wir müssen die europäischen Vorgaben zur ressortübergreifenden Zusammenarbeit verbindlicher machen. – Musíme zajistit, aby byly evropské požadavky/ pokyny pro mezirezortní spolupráci závaznějšími.

Der Drücker erfüllt die Vorgaben der DIN EN 179 und DIN 18040. – Rukojeť splňuje požadavky DIN EN 179 a DIN 18040.

Für Einreisen aus anderen Ländern gelten keine besonderen Vorgaben. – Pro příjezdy z jiných zemí neplatí žádné zvláštní požadavky.

komentář